Energetika všetko pre trafostanice

Výstavba a montáž distribučných, veľkoodberateľských trafostaníc

Naša spoločnosť vám ponúka najmä:

Výstavbu veľkoodberateľských, distribučných trafostaníc, rozpínacích staníc, káblových vedení 1 a 22kV, od projektu až po kolaudáciu "na kľúč", zaškolenie obsluhy, nastavební optimálna kompenzácia jalového výkonu, optimálny odberateľské zmluvy.

U všetkých stavieb, trafostaníc, vykonávame taktiež pravidelný servis a údržbu, pravidelné revízie, pravidelné čistenie.

V odbore energetika pôsobíme od roku 1994, sme považovaní za firmu so skúseností zo zložitých stavieb, máme dlhý rad kladných referencií.

Pracujeme na kľúčových stavbách v oblasti zásobovania elektrinou, energetiky. Príkladom sú vodárenská, dráhové, vládne, nemocničné, metropolitné, dátové zariadenia.

Zaisťujeme kompletnú inžiniersku činnosť vo vzťahu investor - generálny projektant - distribútor - obchodník s elektrinou.

Montáže rozpínacích staníc a rozvodní

Vykonávame montáž rozpínacích trafostaníc.

V nadradenej distribučnej sieti zabezpečíme projekt, prípravu i výstavbu káblových prívodov pre zaistenie dostatočného výkonu pre významné odbery.

V predstihu v konzultácii s distribútormi zistíme možnosti zaistenia elektriny pre developerský, podnikateľský zámer.

Káblové prípojky, výkopové práce káblových trás, prípojky

Vykonávame prípojky VN, na žiadosť sme schopní zabezpečiť aj montáž káblových prípojok NN vrátane výkopových prác.  Pripojenie staveniskových rozvádzačov.

Prevádzkovanie trafostaníc

Naša služba je zameraná na prevádzkovanie a údržbu trafostaníc v súlade so Zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhl. č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
Viac sa dozviete na stránkach našej dcérskej spoločnosti energocare.eu