Servis, revízie, a projektová činnosť

Odstránenie havárií a porúch, pohotovosť 24/7

Operatívny vyriešenie prípadných porúch a havárií trafostaníc a káblových vedení VN / NN našu pohotovostnou čatou. Odborné odstránenie príčin porúch a zaistenie ďalšieho bezproblémového chodu elektrického zariadenia.

Pohotovostná služba s nepretržitou prevádzkou.

Servis, opravy, údržba a čistenie trafostaníc

Vykonávame pravidelný aj jednorazový servis, údržbu, čistenie, revízie trafostaníc a zariadení vysokého napätia. Pravidelná údržba oprávnenými a preškolenými pracovníkmi.

Revízna činnosť trafostaníc

Predvolené, mimoriadne, pravidelné revízie trafostaníc, rozpínacích staníc, veľkoodber.  Firma disponuje  revíznymi techniky s oprávnením na vykonávanie revízií na vyhradených elektrických zariadeniach s napätím do 50kVA vrátane hromozvodov v objektoch triedy A.

Meranie elektrickej energie a kompenzácia

Vykonávame meranie odberov energie, kompenzácia jalového výkonu, kompenzácia účinníka, inštaláciu kompenzačných rozvádzačov, nastavenie optimálnej kompenzácie odberov.

Zaisťujeme kompletný projekčnú a inžiniersku činnosť zahrňujúcu:

  1. Konzultácie zadania s investorom, príprava a inžiniering
  2. Miestne šetrenie, zameranie, koordinácia východiskových podkladov
  3. Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie
  4. Zhotovenie položkových výkazov výmer a cenových ponúk

1. Konzultácie zadania s investorom, príprava inžiniering

Spracovanie vstupných podkladov investora, návrh variantov a vyhotovení riešenia na mieru.

Vypracovanie štúdie vrátane odbornej cenovej súvahy. K tomu zabezpečujeme kompletné majetkovoprávne aj verejnoprávne prerokovanie na kľúč.

Vykonávame autorský dozor.

2. Miestne šetrenie, zameranie, koordinácia východiskových podkladov

Dôkladné zameranie najmodernejšími meracími prístrojmi, prevedenie fotodokumentácie. Spracovanie pasportizácie  existujúcich objektov.

Koordinácia káblového vedenia s ostatnými vlastníkmi technických objektov a sietí.

Odborné stanovenie požiadaviek na ostatné časti projektovej dokumentácie, profesie, alebo na súvisiace stavby, napr. Nútené vetranie, požiarno-bezpečnostné riešenie stavby, úpravy povrchov ...

3. Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie

Spracovanie projektovej dokumentácie v stanovenom rozsahu platnou legislatívou a podľa najnovších štandardov distribútorov elektrickej energie (Pred, ČEZdi) pre stupne:

Dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo zariadenia

Spoločná dokumentácia pre vydanie spoločného územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

Dokumentácia búracích prác

Dokumebtace pre výber dodávateľa (zhotoviteľa)

Požiarno bezpečnostné riešenia stavieb.

4. Zhotovenie položkových výkazov výmer a cenových ponúk

Zhotovenie podrobných položkových rozpočtov projektanta a ponúk zhotoviteľa.