Stavebné rozvody, elektromontážne práce, bleskzvody a počítačové rozvody

  • Stavebné práce a rekonštrukcie
  • Vykonávanie rekonštrukcie  a opráv objektov podľa požadovaného zadania a časového harmonogramu.
  • Spracovanie položkového výkazu výmer a rozpočtu prác pred začatím stavby.
  • Skúsenosti s výstavbou v obývaných oblastiach a v centrách miest.
  • Zaistenie súvisiace inžinierske činnosti (povolenie, zaberanie, DIO ...).